top of page
Artboard 1 copy 7-8.png
Artboard 32-8.png
Artboard 43-8.png
Artboard 48-8.png
Artboard 49-8.png

מאיה שלם

לשם שונית

קפסולת למידה אינטראקטיבית דרכה ניתן ללמוד על החשיבות
הסביבתית של האלמוגים, על קצב ההרס שלהם בעולם, על ההשלכות הצפויות ועל הפתרון לאסון.
זהו שיתוף פעולה עם ״פרויקט המרפסות״ של אוניברסיטת בן־גוריון - פרויקט אקולוגי מחקרי שמתמקד בשיקום שוניות האלמוגים בחוף קצא״א באילת.

בהנחיית בת דזבלי ואילן וינטרוב.

bottom of page