top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

נועם בן חן

תאווה לעיניים

קולקציה זו מבצעת היפוך תפקידים מגדריים בייצוג החפצת הגוף. במשך מאות שנים מבצע המבט הגברי החפצה (אובייקטיפיקציה) קבועה לגוף הנשי ומאפיין אותו כמוצר צריכה.
בקולקציה נבחנת האפשרות להפוך את המשוואה;
לתאר ולהלביש את הגוף הגברי מנקודת המבט הנשית ולדמיין כיצד היו נראים הגברים אם הנורמה החברתית הייתה להחפיץ את הגוף הגברי. מתוך קריאה להפסקת ההחפצה הנשית מתנסחת עמדה נגדית המבקשת לקיים מהלך תרבותי הפוך.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page