top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png
Artboard 41-8.png

ג'סלין האשול

כאן נולדתי

עברו 75 שנה מאז פונו תושבי בירעם מכפרם בהבטחת המדינה שיחזרו אליו בהקדם אך הדבר לא קרה. הפרויקט עוסק בהחזרת בירעם לתושביה תוך החייאת הכפר וחיבורו לאנשיו, לעבר, להווה ולסביבתו.
אני רואה חשיבות עליונה לשימור מהותו ואופיו של הדימוי המקורי של בירעם, ובה בעת לגשר על פער הזמן באמצעות יצירת קשר חדש בין הכפר המסורתי הישן לצרכים העכשוויים של תקופתנו, ובין הבנוי לטבע. התוכנית החדשה כוללת ציר מרכזי התופר מבני הציבור יחד, אזור שרידים, בניה חדשה, תעסוקה, ואתרי תצפית לנוף ולהרים מצפון. גישה זו מבטיחה כי בירעם תוכל לשגשג תוך שמירה על המורשת הפנימית שלה.

בהנחיית אדר' שמואל גרוברמן.

bottom of page