top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png
Artboard 41-8.png

אחמד גבן

Linking Way

אחת התופעות הנופיות המוכרות בישראל היא נוכחותן של המחצבות. ההיסטוריה מלמדת אותנו שלאחר מעשה הכרייה והחציבה, האזור ננטש והופך להפרעה ולעיתים למפגע ויזואלי ואקולוגי.

 

בעבודתי בחרתי להתמקד במחצבת טורעאן, בסמוך לצומת גולני, אחד ממפגשי הדרכים המרכזיים בצפון הארץ. הפרויקט עוסק במצבה הקיים של המחצבה כתשתית לפיתוחו של הכפר הסמוך והסביבה שלו, ומתייחס להתאמת פונקציות לסביבה הנופית והבנויה "הפצועה", מתוך ראיה עתידית אשר תאפשר את התפתחותו של הכפר ושיקומו של החתך הטופוגרפי במקום.

בהנחיית אדר' אמיר שהם.

bottom of page