top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png
Artboard 41-8.png

שלי חן

מֻכּרִָים בַּמִּדְבָּר

לאחר המעבר מחיי הנוודות או מחיי נוודות למחצה, אורח החיים הבדואי עומד בפני שתי אפשרויות עיקריות - סביבה עירונית או חיים בכפר.
הפרויקט מציע תשתית בינוי המאפשרת שמירה על מכלול החיים והנרטיב המייחד את הקהילה הבדואית, באמצעות פיתוח סביבתי המתחשב בצרכי הקהילה השבטיים. לאור מגמת הציפוף בישראל, הבינוי המוצע בוחן אפשרות לציפוף המרקם הקיים תוך התרחבות לגובה, בשונה מדפוס ההתפרסות הרווח בכפרים הבדואים כיום.

בהנחיית אדר' עמי שנער.

bottom of page