top of page
Artboard 1 copy 17-8.png
Artboard 24-8.png
Artboard 1 copy 16-8.png
Artboard 45-8.png
Artboard 44-8.png

איתי ליפשיץ

The Closer I Get, The Less I See

בעקבות תחושות של חוסר אונים ודיסוריאנטציה, אני חוקר את הנוף הרגשי של העידן הדיגיטלי בו חופפים ריבוי קשרים, וגבולות עמומים בין מציאות לסימולציה.
בעבודה מוצגים דימויים אקלקטיים באמצעים מגוונים. ההדפסות במיצב, מקורן בצילום ישיר והיקפי, הדמיות, AI image-to-image generators. 

במהלך היצירה והפיתוח של הפרויקט, ליוו אותי שאלות הנוגעות לתפיסת המדיום הצילומי בעידן הדיגיטלי ויחסי התלות המתעצמים בין האדם לטכנולוגיה, שעשויים להוות מרכיב מרכזי בהגדרת הזהות, האינדיבידואלית והקולקטיבית.

בהנחיית ראובן קופרמן וערן ברק.

bottom of page